Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN DZIAŁU POMOCY TECHNICZNEJ I SERWISU

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepów internetowych działających pod adresami sklep-ecsystem.pl, knivesfamilia.pl, gards.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepów internetowych dostępnych pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklepy internetowe, działające pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl, prowadzone są przez ELTCRAC System Spółka z o.o., Ruciana 3, 30-803, Kraków, NIP: 679-278-49-99, REGON: 356766841.

Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000181283.

ELTCRAC System Spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50000zł.

e-mail: esklep@ecsystem.pl , tel. +48 12 292 48 61, fax. +48 12 292 48 62 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

        - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

        - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

        - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze sklepu internetowego użytkownik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do Internetu - przeglądarką internetową Internet Explorer 8.0 lub wyższą lub oprogramowaniem o podobnych parametrach. Należy zauważyć, iż posiadając zawsze aktualną wersję przeglądarki, możemy być pewni pełnej funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową, pod którą działa jeden ze Sklepów Internetowych firmy ELTCRAC SYSTEM Sp.z o.o., dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sklepem.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej
- Paczkomatów INPOST
- Transportu własnego

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Eltcrac System Sp. z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków Polska Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką oraz kartą płatniczą.

Koszty dostawy wynoszą: o ile ustalenia indywidualne z klientem nie mówią inaczej, opłata za transport jest naliczana zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi Zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych. Większość asortymentu posiadamy w ciągłej sprzedaży i znajduje się on w naszym magazynie. Realizacja zamówień tych produktów realizowana jest w następnym dniu roboczym. W sporadycznych przypadkach gdy towar nie jest aktualnie dostępny lub specyfika zamówienia wymaga przystosowania do indywidualnych preferencji klienta, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i będzie uzgadniany telefonicznie z zamawiającym. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- płatnością w systemie DotPay

- gotówkowa/kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ELTCRAC System Spółka z o.o., ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, esklep@ecsystem.pl, Telefon: 12 292 48 61, Faks: 12 292 48 62) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania w wersji pdf

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ELTCRAC System Spółka z o.o., ul.Ruciana 3, 30-803 Kraków , esklep@ecsystem.pl , Telefon: 12 292 48 61 , Faks: 12 292 48 62

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. sklep-ecsystem.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Eltcrac System Sp. z o.o., ul. Ruciana 3, 30- 803, Kraków, esklep@ecsystem.pl. sklep-ecsystem.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

sklep-ecsystem.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Sklepu Internetowego jako sprzedawcy. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Eltcrac System Sp. z o.o., ul. Ruciana 3, 30- 803, Kraków, esklep@ecsystem.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  PE, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELTCRAC System Spółka z o.o., ul.Ruciana 3, 30-803 Kraków, esklep@ecsystem.pl , Telefon: 12 292 48 61 , Faks: 12 292 48 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ELTCRAC System Spółka z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 5000 666 44 lub adresem email: iod@ecsystem.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z zakupem i dostawą towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Pani/Pana dane zebrane na skutek wizyty w Sklepie, będą podlegać profilowaniu przez aplikację Synerise, przy czym, profilowanie to będzie służyć tylko dopasowaniu oferty do Klienta Sklepu. Profilowane dane nie są i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w celu dalszego profilowania. Właściciel Sklepu wykorzystuje profilowanie użytkowników Sklepu w celu podnoszenia jakości oraz dopasowania ofert indywidualnych.

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej)

  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego

  9. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Regulamin Działu Pomocy Technicznej i Serwisu

 

Postanowienia ogólne:

 1. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu (DPTiS) firmy ELTCRAC System sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie świadczy pomoc w zakresie wsparcia technicznego, konfiguracyjnego i serwisowego urządzeń zakupionych w firmie oraz w innych punktach handlowych.
 2. Nadrzędnym celem DPTiS jest wspieranie klientów wiedzą techniczną dotyczącą urządzeń zakupionych w naszej dystrybucji.
 3. Usługi DPTiS świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 i w soboty w godzinach 9:00- 13:00.
 4. Usługi wsparcia i serwisu są udzielane zdalnie (na odległość) na portalu internetowym: https://ecsystem.pl/serwis/, mailowo: serwis@ecsystem.pl, za pomocą połączenia telefonicznego, platformy AnyDesk oraz na miejscu w siedzibie firmy w Krakowie po uprzednim umówieniu spotkania z pracownikiem.
 5. Pomoc techniczna na portalu internetowym jest priorytetowym miejscem udzielania wsparcia, gdzie każdy z klientów otrzymuje indywidualny identyfikator sprawy oraz opiekuna prowadzonej sprawy.
 6. Zgłoszenie na portalu internetowym DPTiS ważne jest do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba, że będzie ono aktualizowane poprzez wymianę informacji, wówczas jego ważność się wydłuży.
 7. Zastrzega się, iż DPTiS może w każdym momencie zamknąć daną sprawę, bez wcześniejszego informowania o tym klienta.
 8. Zgłoszenia mailowe są rozpatrywane na bieżąco (do 24 godz. od daty zgłoszenia) z możliwością kontaktu telefonicznego. Dokładamy wszelkich starań, aby kontakt był do 24 godz., jednakże zastrzegamy sobie możliwość kontaktu po tym okresie, (weekendy, święta, przerwy w pracy)
 9. Pomoc zdalna udzielana za pomocą programu AnyDesk wymaga wcześniejszej zgody mailowej. Treść dostępna jest w załączniku (zał. 1)
 10. Czas trwania pomocy dla klientów firmy określany jest indywidualnie przez pracownika DPTiS, natomiast dla zainteresowanych spoza firmy (towary nie zakupione w sklepie ELTCRAC System) termin ustalany jest analogicznie z uwzględnieniem kosztów pracy (zał. 2.)
 11. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu odpowiada za poprawne sprawdzenie urządzeń i wydanie decyzji o sprzęcie, który trafia na reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne. Decyzja ta jest dołączona do urządzenia w postaci formularza (zał. 3) i przekazana do informacji na reklamacje.
 12. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu nie odpowiada za brak kompatybilności zakupionego sprzętu z innymi urządzeniami tej samej marki lub innej zakupionych u innego dostawcy.
 13. W szczególnych sytuacjach, za zgodą klienta pracownik DPTiS może poprosić o podanie danych do logowania urządzenia. Dane te są używane jedynie w celu sprawdzenia sprzętu. Po weryfikacji  dane zostaną usunięte, a klient informowany jest o potrzebie zmiany podanych loginów i haseł.
 14. DPTiS zastrzega sobie prawo do aktualizacji oprogramowania urządzeń, zmiany haseł, resetu do ustawień fabrycznych bez uprzedniej zgody klienta, chyba że klient wyrazi swój sprzeciw w formularzu reklamacyjnym. Dla poprawnego sprawdzenia urządzeń procedura ta jest wymagana.
 15. W ramach wsparcia pogwarancyjnego, DPTiS może zlecić, w porozumieniu z klientem, producentowi odpłatne usunięcie usterki. Po wcześniejszym poinformowaniu klienta odnośnie kosztów naprawy, wdrażana jest u producenta procedura naprawy wadliwego sprzętu. Gwarancja po naprawie jest ustalana indywidualnie przez producenta. 
 16. W uzasadnionych przez DPTiS sytuacjach, pracownik ma prawo naliczyć dodatkową opłatę, jeżeli stwierdzi, że sprawdzany sprzęt jest sprawny i nie generuje żadnych problemów, a wynikały one jedynie z braku wiedzy i umiejętności klienta. Kwota ta w uzasadnieniu przez pracownika wynosić będzie od 50 zł do 150 zł/netto. 
 17. Urządzenia w DPTiS mogą być przechowywane do 14 dni od momentu przyjęcia ich w dziale reklamacji. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony, a klient o tym fakcie zostanie poinformowany.
 18. Za rzeczy omyłkowo dołączone do przesyłek i pozostawione w DPTiS firma Eltcrac system Sp z o.o. nie bierze odpowiedzialności, lecz staramy się aby sprzęt ten trafił z powrotem do właściciela.

 


Zasady dot. przyjmowania sprzętu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w którym stwierdzono usterkę:

 

 1. Sprzęt, w miarę możliwości, należy dostarczyć w kompletnym stanie (np. rejestrator wraz z oryginalnym opakowaniem, zasilaczem, okablowaniem, śrubami mocującymi i dyskiem itp.).
 2. Jeżeli istnieje możliwość, to można do przesyłanego towaru dołączyć podzespoły, z którymi dane urządzenie ma współpracować (np. jeśli mamy problem z dodaniem do rejestratora zakupionego w Eltcrac System kamery z innego źródła, to można takową kamerę dorzucić do przesyłki). Oczywiście w tym przypadku naliczana będzie dodatkowa opłata zgodnie z p. 3  zał. 2.
 3. Urządzenia dostarczane drogą wysyłkową należy odesłać na własny koszt na adres firmy ELTCRAC System, z dopiskiem na opakowaniu DPTiS lub SERWIS.
 4. Oddając lub wysyłając urządzenie do serwisu należy dołączyć formularz reklamacyjny, który jest niezbędny w procesie reklamacji produktu. Wymaganym jest, aby możliwie dokładnie opisać występujące problemy czy usterki.( zał. 4)
 5. Urządzenia przyjmowane na serwis powinny być (jeśli istnieje taka możliwość) przywrócone do ustawień fabrycznych i odpięte od chmury. W przeciwnym razie czas sprawdzenie urządzenia wydłuża się o co najmniej 1 dzień roboczy.
 6. Sprzęt przyjęty w DPTiS ma nadany wewnętrzny numer, i automatycznie dodawany jest do kolejki rzeczy oczekujących na sprawdzenie. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie jest możliwość ominięcia kolejki. Oczywiście procedura ta zależna jest od decyzji pracownika DPTiS.
 7. Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu prosi się, aby urządzenie wyczyścić z zabrudzeń i pyłów. W przeciwnym wypadku przy oddawaniu urządzenia doliczana zostanie  opłata za czyszczenie w wysokości 20 zł/netto.

 

Załącznik nr 1 - Informacja dot. AnyDesk

Załącznik nr 2 - Cennik usług Działu Pomocy Technicznej i Serwisu:

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszenia serwisowego

Załącznik nr 4 - Formularz RMA

 

REGULAMIN SZKOLENIA PŁATNEGO

Definicje:

 1. Uczestnik - Klient uczestniczący w szkoleniu lub pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona przez Klienta.
 2. Szkolenie - usługa świadczona przez Organizatora mająca na celu nabycie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 3. Umowa Szkoleniowa - zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem umowa, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Szkoleniu.
 4. Eltcrac System Sp. z o.o. - firma, która  jest w niniejszym Regulaminie Sprzedawcą, Usługodawcą i Organizatorem.

 

I.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zawarciem Umowy Szkoleniowej, organizacją i uczestnictwem w Szkoleniach, określa prawa i obowiązki Organizatora, Klientów i Uczestników.
 2. Organizatorem szkoleń jest Eltcrac System sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków.
 3. Klient, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 4. Klienci i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa w czasie uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Uczestnik może się kontaktować w sprawie Szkoleń z organizatorem telefonicznie pod nr tel.: +48 506 009 108 lub mailowo na adres e-mail: kgabzdyl@ecsystem.pl.
 6. Szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W Szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracownicy firm.

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest płatne, a wysokość wynagrodzenia należnego Organizatorowi podana jest na stronie Szkolenia z Eltcrac System
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie się poprzez wysłanie wypełnionego formularza do Organizatora, przyjęcie formularza przez Organizatora oraz wniesienie opłaty za udział w Szkoleniu.
 3. Na decyzję przyjęcia formularza przez Organizatora wpływa kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń wysyłanych przez podmioty prowadzące konkurencyjną działalność wobec organizatora.
 5. Formularz zgłoszeniowy dla danego szkolenia jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 6. Przyjęcie Uczestnika na szkolenie jest potwierdzane wysłaniem wiadomości e-mail od Organizatora
 7. Klient zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za szkolenie przez sklep internetowy Organizatora, na rachunek bankowy przekazany przez Organizatora w wiadomości e-mail potwierdzającej udział w szkoleniu, w przypadku gdy wybrano tradycyjny przelew jako metodę płatności, a jeśli Klient wybrał gotówkę jako metodę płatności, w siedzibie firmy Organizatora. W przypadku wpłat gotówką i tradycyjnym przelewem Klient zobowiązany jest wnieść opłatę nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji, a w przypadku gdy data szkolenia przypada w tym okresie, do 2 godzin od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację.
 8. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, Organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Organizator może również skontaktować się z klientem w celu ustalenia jakie są przyczyny braku płatności.
 9. Opłata za szkolenie obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje (kawa, herbata, zimne napoje) oraz słony i słodki poczęstunek.
 10. Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu w okresie trwania Szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa w okresie do 7 dni poprzedzających termin Szkolenia, w tym okresie przysługuje zwrot całkowitej wartości opłaty. Jeśli rezygnacja nastąpi później, Umowa została zawarta w okresie od 7 dni przed datą Szkolenia do daty Szkolenia lub Uczestnik będzie nieobecny na szkoleniu bez powiadomienia, zwrot opłaty nie przysługuje. Klient zamierzający zrezygnować w okresie 7 dni do daty Szkolenia proszony jest o kontakt z Organizatorem w celu rozpatrzenia przypadku indywidualnie.
 12. Rezygnację należy  przesłać drogą elektroniczną na adres kgabzdyl@ecsystem.pl 

III. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator ma prawo dokonywać zmian w programie szkolenia, o czym ma obowiązek poinformować Uczestnika droga mailową i telefoniczną na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W przypadku niezależnych od Organizatora przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć (o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione wcześniej przez uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu, biletów na przejazd, itp.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika ze szkolenia i wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Uczestnik będzie naruszał postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, w szczególności utrudniał lub uniemożliwiał przeprowadzanie Szkolenia. Klientowi nie przysługuje wtedy zwrot wynagrodzenia za Szkolenie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia najpóźniej na 7 dni przed datą Szkolenia w przypadku gdy liczba uczestników nie osiągnie 50% zaplanowanych miejsc.

 

IV. Prawa i obowiązki Klienta i Uczestnika

 1. Odpowiednio Klient lub Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowej rejestracji ma prawo wziąć udział w Szkoleniu.
 2. Klient może dokonać zmian informacji przekazanych w formularzu rejestracyjnym najpóźniej do 3 dni przed datą Szkolenia w formie wiadomości e-mail na adres kgabzdyl@ecsystem.pl .
 3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa w okresie do 7 dni poprzedzających termin Szkolenia, w tym okresie Klientowi przysługuje zwrot całkowitej wartości opłaty. Jeśli rezygnacja nastąpi później, Umowa została zawarta na 7 dni przed datą Szkolenia lub Uczestnik będzie nieobecny na szkoleniu bez powiadomienia, zwrot opłaty nie przysługuje. Klient zamierzający zrezygnować w okresie 7 dni do daty Szkolenia proszony jest o kontakt z Organizatorem w celu rozpatrzenia przypadku indywidualnie.
 4.   Rezygnację należy  przesłać drogą elektroniczną na adres kgabzdyl@ecsystem.pl .
 5. Uczestnik i Klient nie są uprawnieni do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia.
 6. Uczestnik i Klient nie są uprawnieni do kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych, chyba że jego działanie mieścić się będzie w granicach działania dozwolonego przepisami prawa.

V. Warunki płatności

 1. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto. Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt 26. i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, tekst jednolity). Płatność za szkolenie odbywać się będzie zgodnie z informacjami podanymi w paragrafie II., ust. 7.
 2. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie Szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.

VI. Reklamacje dotyczące Szkoleń

 1. Klient/Uczestnik  może złożyć reklamacje dotyczące Szkoleń drogą elektroniczną na adres kgabzdyl@ecsystem.pl. Reklamacja powinna być wysłana w okresie 30 dni od daty zakończenia Szkolenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko Klienta/Uczestnika,
 2. dane kontaktowe,
 3. datę i temat Szkolenia oraz przyczynę złożenia reklamacji,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. oczekiwania osoby składającej reklamację.

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Organizator, tj. Eltcrac System Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30- 803) przy ul. Rucianej 3, działając na podstawie art. 13, ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że:
 1. jest administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników,
 2. przetwarza dane osobowe Klientów i odpowiednio Uczestników w celach związanych z zawarciem i wykonaniem usługi szkoleniowej w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy - art. 6, ust.1, lit. b. Rozporządzenia, a także weryfikację poziomu jakości świadczonej obsługi w celu zbadania poziomu zadowolenia Klienta i odpowiednio Uczestnika, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail pozaszkoleniowej ankiety ewaluacyjnej, będącego realizacją uzasadnionego interesu Organizatora art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia,
 3. dane osobowe Klientów i odpowiednio Uczestników mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi księgowe, administratorów i serwisantów systemów telekomunikacyjnych, informatycznych i serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane,
 4. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, art.6, ust.1, lit. c, dane osobowe będą przetwarzane między innymi w celu wystawienia faktury za Szkolenie.
 1. Na podstawie art. 13, ust.2, Organizator jako administrator danych informuje, że:
 1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje czas obowiązywania Umowy szkoleniowej, a także po jej zakończeniu przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
  i Ordynacji Podatkowej,
 2. Klientowi i odpowiednio Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, sprostowania, usunięcie, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, które danej osoby dotyczą oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. Podanie danych osobowych Klienta i odpowiednio Uczestnika jest wymogiem niezbędnym do zawarcia Umowy, a odmowa podania danych skutkuje niemożnością wykonania prawidłowej rejestracji na Szkolenie i zawarcia Umowy. 
 1. Za pomocą formularza zgłoszeniowego zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego. Dane te będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Szkolenia, w tym kontaktu ze strony organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, poinformowania o ewentualnych zmianach w organizacji Szkolenia, przygotowania ankiety ewaluacyjnej na użytek wewnętrzny Organizatora oraz w celu ewentualnego zwrotu wpłaty na konto Klienta.
 2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin  wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku w postaci zdjęć i nagrań audiowizualnych  wykonanych podczas Szkoleń, w celu promowania Szkoleń na stronach internetowych Organizatora.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności  pod linkiem https://sklep-ecsystem.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.
 2. Regulamin szkoleń dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://sklep-ecsystem.pl/webpage/szkolenia.html, a na żądanie Klienta jest nieodpłatnie przekazywany drogą elektroniczną. 
 3. Zasady Szkolenia określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze Szkoleniem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 6. Wszelkie zmiany jakie zostaną wprowadzone do Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów/Uczestników, którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed  dokonaną zmianą.