Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN DZIAŁU POMOCY TECHNICZNEJ I SERWISU

 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepów internetowych działających pod adresami sklep-ecsystem.pl, knivesfamilia.pl, gards.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepów internetowych dostępnych pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklepy internetowe, działające pod jednym z adresów: https://sklep-ecsystem.pl, https://knivesfamilia.pl, https://gards.pl, prowadzone są przez ELTCRAC System Spółka z o.o., Ruciana 3, 30-803, Kraków, NIP: 679-278-49-99, REGON: 356766841.

Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000181283.

ELTCRAC System Spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50000zł.

e-mail: esklep@ecsystem.pl , tel. +48 12 292 48 61, fax. +48 12 292 48 62 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

        - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

        - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

        - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze sklepu internetowego użytkownik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do Internetu - przeglądarką internetową Internet Explorer 8.0 lub wyższą lub oprogramowaniem o podobnych parametrach. Należy zauważyć, iż posiadając zawsze aktualną wersję przeglądarki, możemy być pewni pełnej funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową, pod którą działa jeden ze Sklepów Internetowych firmy ELTCRAC SYSTEM Sp.z o.o., dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sklepem.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej
- Paczkomatów INPOST
- Transportu własnego

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Eltcrac System Sp. z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków Polska Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką oraz kartą płatniczą.

Koszty dostawy wynoszą: o ile ustalenia indywidualne z klientem nie mówią inaczej, opłata za transport jest naliczana zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi Zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych. Większość asortymentu posiadamy w ciągłej sprzedaży i znajduje się on w naszym magazynie. Realizacja zamówień tych produktów realizowana jest w następnym dniu roboczym. W sporadycznych przypadkach gdy towar nie jest aktualnie dostępny lub specyfika zamówienia wymaga przystosowania do indywidualnych preferencji klienta, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i będzie uzgadniany telefonicznie z zamawiającym. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- płatnością w systemie DotPay

- gotówkowa/kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ELTCRAC System Spółka z o.o., ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, esklep@ecsystem.pl, Telefon: 12 292 48 61, Faks: 12 292 48 62) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania w wersji pdf

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ELTCRAC System Spółka z o.o., ul.Ruciana 3, 30-803 Kraków , esklep@ecsystem.pl , Telefon: 12 292 48 61 , Faks: 12 292 48 62

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. sklep-ecsystem.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Eltcrac System Sp. z o.o., ul. Ruciana 3, 30- 803, Kraków, esklep@ecsystem.pl. sklep-ecsystem.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

sklep-ecsystem.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Sklepu Internetowego jako sprzedawcy. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Eltcrac System Sp. z o.o., ul. Ruciana 3, 30- 803, Kraków, esklep@ecsystem.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  PE, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELTCRAC System Spółka z o.o., ul.Ruciana 3, 30-803 Kraków, esklep@ecsystem.pl , Telefon: 12 292 48 61 , Faks: 12 292 48 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ELTCRAC System Spółka z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 5000 666 44 lub adresem email: iod@ecsystem.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z zakupem i dostawą towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Pani/Pana dane zebrane na skutek wizyty w Sklepie, będą podlegać profilowaniu przez aplikację Synerise, przy czym, profilowanie to będzie służyć tylko dopasowaniu oferty do Klienta Sklepu. Profilowane dane nie są i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w celu dalszego profilowania. Właściciel Sklepu wykorzystuje profilowanie użytkowników Sklepu w celu podnoszenia jakości oraz dopasowania ofert indywidualnych.

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej)

  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego

  9. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Regulamin Działu Pomocy Technicznej i Serwisu

 

Postanowienia ogólne:

 1. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu (DPTiS) firmy ELTCRAC System sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie świadczy pomoc w zakresie wsparcia technicznego, konfiguracyjnego i serwisowego urządzeń zakupionych w firmie oraz w innych punktach handlowych.
 2. Nadrzędnym celem DPTiS jest wspieranie klientów wiedzą techniczną dotyczącą urządzeń zakupionych w naszej dystrybucji.
 3. Usługi DPTiS świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 i w soboty w godzinach 9:00- 13:00.
 4. Usługi wsparcia i serwisu są udzielane zdalnie (na odległość) na portalu internetowym: https://ecsystem.pl/serwis/, mailowo: serwis@ecsystem.pl, za pomocą połączenia telefonicznego, platformy AnyDesk oraz na miejscu w siedzibie firmy w Krakowie po uprzednim umówieniu spotkania z pracownikiem.
 5. Pomoc techniczna na portalu internetowym jest priorytetowym miejscem udzielania wsparcia, gdzie każdy z klientów otrzymuje indywidualny identyfikator sprawy oraz opiekuna prowadzonej sprawy.
 6. Zgłoszenie na portalu internetowym DPTiS ważne jest do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba, że będzie ono aktualizowane poprzez wymianę informacji, wówczas jego ważność się wydłuży.
 7. Zastrzega się, iż DPTiS może w każdym momencie zamknąć daną sprawę, bez wcześniejszego informowania o tym klienta.
 8. Zgłoszenia mailowe są rozpatrywane na bieżąco (do 24 godz. od daty zgłoszenia) z możliwością kontaktu telefonicznego. Dokładamy wszelkich starań, aby kontakt był do 24 godz., jednakże zastrzegamy sobie możliwość kontaktu po tym okresie, (weekendy, święta, przerwy w pracy)
 9. Pomoc zdalna udzielana za pomocą programu AnyDesk wymaga wcześniejszej zgody mailowej. Treść dostępna jest w załączniku (zał. 1)
 10. Czas trwania pomocy dla klientów firmy określany jest indywidualnie przez pracownika DPTiS, natomiast dla zainteresowanych spoza firmy (towary nie zakupione w sklepie ELTCRAC System) termin ustalany jest analogicznie z uwzględnieniem kosztów pracy (zał. 2.)
 11. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu odpowiada za poprawne sprawdzenie urządzeń i wydanie decyzji o sprzęcie, który trafia na reklamacje gwarancyjne i pogwarancyjne. Decyzja ta jest dołączona do urządzenia w postaci formularza (zał. 3) i przekazana do informacji na reklamacje.
 12. Dział Pomocy Technicznej i Serwisu nie odpowiada za brak kompatybilności zakupionego sprzętu z innymi urządzeniami tej samej marki lub innej zakupionych u innego dostawcy.
 13. W szczególnych sytuacjach, za zgodą klienta pracownik DPTiS może poprosić o podanie danych do logowania urządzenia. Dane te są używane jedynie w celu sprawdzenia sprzętu. Po weryfikacji  dane zostaną usunięte, a klient informowany jest o potrzebie zmiany podanych loginów i haseł.
 14. DPTiS zastrzega sobie prawo do aktualizacji oprogramowania urządzeń, zmiany haseł, resetu do ustawień fabrycznych bez uprzedniej zgody klienta, chyba że klient wyrazi swój sprzeciw w formularzu reklamacyjnym. Dla poprawnego sprawdzenia urządzeń procedura ta jest wymagana.
 15. W ramach wsparcia pogwarancyjnego, DPTiS może zlecić, w porozumieniu z klientem, producentowi odpłatne usunięcie usterki. Po wcześniejszym poinformowaniu klienta odnośnie kosztów naprawy, wdrażana jest u producenta procedura naprawy wadliwego sprzętu. Gwarancja po naprawie jest ustalana indywidualnie przez producenta. 
 16. W uzasadnionych przez DPTiS sytuacjach, pracownik ma prawo naliczyć dodatkową opłatę, jeżeli stwierdzi, że sprawdzany sprzęt jest sprawny i nie generuje żadnych problemów, a wynikały one jedynie z braku wiedzy i umiejętności klienta. Kwota ta w uzasadnieniu przez pracownika wynosić będzie od 50 zł do 150 zł/netto. 
 17. Urządzenia w DPTiS mogą być przechowywane do 14 dni od momentu przyjęcia ich w dziale reklamacji. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony, a klient o tym fakcie zostanie poinformowany.
 18. Za rzeczy omyłkowo dołączone do przesyłek i pozostawione w DPTiS firma Eltcrac system Sp z o.o. nie bierze odpowiedzialności, lecz staramy się aby sprzęt ten trafił z powrotem do właściciela.

 


Zasady dot. przyjmowania sprzętu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w którym stwierdzono usterkę:

 

 1. Sprzęt, w miarę możliwości, należy dostarczyć w kompletnym stanie (np. rejestrator wraz z oryginalnym opakowaniem, zasilaczem, okablowaniem, śrubami mocującymi i dyskiem itp.).
 2. Jeżeli istnieje możliwość, to można do przesyłanego towaru dołączyć podzespoły, z którymi dane urządzenie ma współpracować (np. jeśli mamy problem z dodaniem do rejestratora zakupionego w Eltcrac System kamery z innego źródła, to można takową kamerę dorzucić do przesyłki). Oczywiście w tym przypadku naliczana będzie dodatkowa opłata zgodnie z p. 3  zał. 2.
 3. Urządzenia dostarczane drogą wysyłkową należy odesłać na własny koszt na adres firmy ELTCRAC System, z dopiskiem na opakowaniu DPTiS lub SERWIS.
 4. Oddając lub wysyłając urządzenie do serwisu należy dołączyć formularz reklamacyjny, który jest niezbędny w procesie reklamacji produktu. Wymaganym jest, aby możliwie dokładnie opisać występujące problemy czy usterki.( zał. 4)
 5. Urządzenia przyjmowane na serwis powinny być (jeśli istnieje taka możliwość) przywrócone do ustawień fabrycznych i odpięte od chmury. W przeciwnym razie czas sprawdzenie urządzenia wydłuża się o co najmniej 1 dzień roboczy.
 6. Sprzęt przyjęty w DPTiS ma nadany wewnętrzny numer, i automatycznie dodawany jest do kolejki rzeczy oczekujących na sprawdzenie. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie jest możliwość ominięcia kolejki. Oczywiście procedura ta zależna jest od decyzji pracownika DPTiS.
 7. Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu prosi się, aby urządzenie wyczyścić z zabrudzeń i pyłów. W przeciwnym wypadku przy oddawaniu urządzenia doliczana zostanie  opłata za czyszczenie w wysokości 20 zł/netto.

 

Załącznik nr 1 - Informacja dot. AnyDesk

Załącznik nr 2 - Cennik usług Działu Pomocy Technicznej i Serwisu:

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszenia serwisowego

Załącznik nr 4 - Formularz RMA